Privacy

De gemeente Goes hecht veel waarde aan een goede omgang met persoonsgegevens. Met deze verklaring biedt de gemeente zicht op hoe zij omgaat met persoonsgegevens en welke rechten u heeft op het gebied van privacy. Ook kunt u hier een melding doen als u meent dat u een datalek hebt ontdekt binnen onze systemen.

Privacybeleid en -reglement

Om de organisatie richting te geven, heeft gemeente Goes een privacybeleid opgesteld. Daarnaast worden in de reglementen privacy en bescherming persoonsgegevens kaders geschetst ter uitwerking van het privacybeleid.

Privacybeleid gemeente Goes

Privacyregelement gemeente Goes

Regelement publicatie persoonsgegevens gemeente Goes

Register van verwerkingen

In het register van verwerkingen staat welke persoonsgegevens de gemeente Goes verwerkt.

Rechten van betrokkenen

U kunt bij de gemeente een (digitaal) verzoek om inzage indienen. Dan krijgt u een overzicht van de persoonsgegevens die de gemeente van u heeft. Binnen vier weken krijgt u een overzicht met uw persoonsgegevens. U kunt ook vragen om aanpassing of verwijdering van bepaalde persoonsgegevens. Daarvoor kunt u via onderstaand e-formulier een verzoek indienen of via een ander kanaal contact opnemen met de gemeente. Legitimatie is nodig, zodat vastgesteld kan worden of de persoonsgegevens door de juiste persoon worden gevraagd. Dient u het verzoek met onderstaand e-formulier in? Dan is DigiD verplicht.

AVG verzoek inzage/correctie of verwijdering persoonsgegevens

Start aanvraag

Delen met derden

Gemeente Goes verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Daarin stellen wij beveiligingseisen aan deze derde partij om een hoog niveau van beveiliging te kunnen garanderen. Gemeente Goes blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen.

Regeling gegevenverstrekkingen BRP Goes 2022

Beveiliging

Gemeente Goes neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Gevolgen niet verstrekken gegevens

Naast toestemming heeft de gemeente andere grondslagen om gegevens te verwerken. Bijvoorbeeld vanwege een wettelijke of contractuele verplichting, een noodzaak om een overeenkomst af te sluiten of de verplichting aan de kant van de betrokkene. Indien de gegevens dan niet worden verstrekt, zal de dienstverlening (deels) niet mogelijk zijn.

Datalekken

Zo nu en dan vinden er datalekken plaats. Als u een datalek tegenkomt kunt u dit melden bij de gemeente via dit e-mailadres: stadskantoor@goes.nl.  Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens (per ongeluk) in verkeerde handen zijn gekomen. Bijvoorbeeld als u een brief krijgt die niet voor u is bestemd. Er wordt een overzicht bijgehouden met alle datalekken die hebben plaatsgevonden. Dit overzicht is ook ter beschikking gesteld op deze pagina.

Cookies

Gemeente Goes gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw apparaat. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Op onze website kunt u nadere informatie vinden over ons cookiesbeleid.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over privacy, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming, de heer mr. G.M. van Belzen via m.van.belzen@goes.nl.

Wij helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.